Tác giả: nhưng sau cùng thì quyển Landslide: The Final Days of the Trump Presidency được xem là một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất. Nó như được lưu lại mãi trong ký ức của người đọc!</p

Để lại thông tin đặt sách