Tác giả: nhưng quyển Leave the World Behind được xem là một trong những tác phẩm hay nhất. Dù có qua bao lâu thì nó vân mãi lưu lại mãi trong ký ức của người đọc!</p

Để lại thông tin đặt sách