Tác giả đã mang đến cho người đọc cảm giác lần về dấu xưa với những điều đã mất, cùng những hoài niệm mênh mang.